Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 5 (phần 2)

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

Tiếp tục đọc “Họa Trung Tiên – Chương 5 (phần 2)”