Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Vĩ thanh [end]

Lòng ta nào phải đá

Vĩ Thanh

Continue reading “Ngã tâm: Vĩ thanh [end]”

Advertisements
Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 38

Lòng ta nào phải đá

Chương 38

Thập niên thân sự các như bình

Continue reading “Ngã tâm: Chương 38”

Advertisements
Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 37

Lòng ta nào phải đá

Chương 37

Tây lâu vọng nguyệt kỷ hồi viên

Continue reading “Ngã tâm: Chương 37”

Advertisements
Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 36

Lòng ta nào phải đá

Chương 36

Đồng huyệt yểu minh hà sở vọng

(Đồng huyệt cùng người e vọng tưởng)

Continue reading “Ngã tâm: Chương 36”

Advertisements
Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 35

Lòng ta nào phải đá

Chương 35

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
– Ngày đã qua có thể nào níu giữ –

Continue reading “Ngã tâm: Chương 35”

Advertisements
Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 34

Lòng ta nào phải đá

Chương 34

Thiên trường địa cửu hữu tận thời

-Rồi một khắc trời tàn đất tận-

Continue reading “Ngã tâm: Chương 34”

Advertisements